MR. XIANGDONG QI

Chairman of QIAN XIN Technology Group Inc.